Es el 1991 la data on BUFETE ALFONSO LÓPEZ Y ASOCIADOS S.L., inicia la prestació dels seus serveis d’assessorament a la petita i mitjana empresa en les àrees comptable, fiscal, mercantil i laboral viene prestando asesoramiento en las áreas contable, fiscal, mercantil y laboral.

Va nèixer amb la idea clara de resoldre els problemes del petit empresari, mitjançant un asessorament eficaç, proper i familiar, visitant al client quant aquest li requereix, essent conscients que un dels nostres principals valors es no fer perdre el temps al client, traslladant-nos a l’empresa per tractar els qualsevol aspecte, o podent apropar-se el client a les nostres oficines.

Ha estat possible la pervivència de la nostra firma gràcies a un equip fidel i constant que roman invariable des d’un principi, amb noves i obligades incorporacions, degut al constant creiximent del despatx i la voluntat de continuar donant un tracte i personalitzat. A la nostra firma, el client es sobretot, una persona i no un número.
L’ideari del nostre despatx es fonamenta en la doctrina social de l’Esglèsia Catòlica, seguint els seus criteris d’honestedat i honradesa professional i, sobretot en el camp que ens ocupa, de justicia social. Encícliques com la “Populorum Progressio” de Pau VI, “Solicitudo Rei Socialis” de Joan Pau II o “Caritas in veritate” de Benet XVI, on queda clara la doctrina social de l’Esglèsia, infonen el nostre esperit. Es gràcies a aquest esperit de justicia i honradesa, que els nostres clients, encara que no comparteixen el nostre ideari i pertanyent a altres o a cap confessió religiosa, es troben còmodes treballant amb nosaltres.

Hem crescut de manera constant des del 1991, inicialment al carrer Vilaròs 5, més endavant a la Gran Via 593 i actualment al carrer Enric Granados 111 4rt 2ª i 5e2ª de Barcelona.

Es tracta doncs, d’un despatx que es pot considerar consolidat, tant professional com econòmicament, amb un equip jove (la mitjana d’edat es de 40 anys, amb gran experìencia i dinàmic, que ha sabut adaptar-se a les noves tecnologies i en permanent formació acadèmica.

Serveis Fiscals

 1. Assessoria Fiscal Integral, aplicant la novrmativa vigent, racionalitzant les càrregues impositives y estudiant las repercussions fiscals de les diferents decisions empresarials
 2. Resolució de consultes tant presencials com escrites.
 3. Preparació o assistència en l’elaboració d’autoliquidacions dels diferents impostos:
  • Impost sobre la Renda i Persones Físiques
  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre el Valor Afegit
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses, Actes Jurídics Documentats i Operacions Societàries
  • Impost de Succesions i Donacions
 4. Recursos i reclamacions
 5. Auditories fiscals
 6. Assistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció dels Tributs

Serveis Comptables

 1. Assessoría comptable continuada des del punt de vista mercantil, així como comptabilització d’operacions d’acord amb la normativa vigent.
 2. Introducció de comptabilitats mecanitzades
 3. Formació del personal de departaments comptables
 4. Actualizació de comptabilitats
 5. Disseny de plans de comptabilitat
 6. Comptabilitat analitica
 7. Diposit de comptes anuals
 8. Preparació d’informes econòmics i financers d’empreses
 9. Valoració d’empreses

Serveis Laborals

 1. Asessorament i gestió laboral d’empreses
 2. Liquidació d’assegurances socials
 3. Rebuts de salaris
 4. Contractes de Treball
 5. Legalització de noves empreses
 6. Expedients de regulació d’ocupació
 7. Inspecciones de Trabajo
 8. Representacions davant dels jutjats laborals
 9. Conciliacions individuals davant el Departament de Treball
 10. Auditoria laboral d’empresa
 11. Tramitacions d’expedients d’invalidesa, jubilacions i tot tipus de pensions contributives i no contributives

Serveis Jurídics

La nostra Firma presta els següents serveis:

Dret Mercantil

 1. Societari: constitucions d’empreses, fussions-absorcions, compravendes, escissions, intervenció en el Consell d’Administració, asessorament i defensa de socis minoritaris, conflictes societaris, filials, sucursals, associacions, fundacions, cooperatives, agrupacions d’interès econòmic, unions temporals d’empreses
 2. Contractació mercantil
 3. Empresa familiar. Elaboració de la succesió a l’empresa familiar assistint en la redacció del protocol
 4. Planificació i assessorament en relació a estructures empresarials, nacionals i internacionals
 5. Assessorament i defensa judicial en assumptes mercantils
 6. Servei d’assessorament legal i negociació extrajudicial i relamació judicial d’impagats
 7. Tràmits relacionats amb la Propietat Industrial

Dret Civil

 1. Familia. Separacions i divorcis. Parelles de fet. Redacció de Convenis. Assistència judicial
 2. Contractació Civil
 3. Succesions y testamentaries
 4. Arrendaments i comunitats de Propietaris
 5. Assessorament i defensa en qüestions civils

Dret Administratiu

 1. Recursos administratius i contenciós-administratiu
 2. Reclamacions económic-administratives
 3. Assessorament i defensa jurídica davant l’Administració

 1. Soci Fundador
  Alfonso López
 2. Soci Director
  Germán Blázquez
 3. Departament fiscal/comptable
  Rosa Castillo, David López, Nuria Pellín, Yolanda Valverde
 4. Departament laboral
  Enrique López, David Morales, Olga Prades
 5. Departamento de extrangería
  José Antonio Ortiz
 6. Administració
  Francina Gracia

administracion@bufetealfonsolopez.com

Carrer Enrique Granados,111
4º 2ª y 5º 2ª
08008-Barcelona

Telèfon 93 368 39 20
Fax 93 368 39 22